Algemene voorwaarden

Definities

Opdrachtnemer: Cugine VoF, hierna te noemen Cugine

Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Cugine opdracht geeft om de Opdracht te leveren.

Overeenkomst: alle afspraken tussen Cugine en Opdrachtgever in verband met de Opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Cugine.

Opdracht: de levering aan Opdrachtgever conform de Overeenkomst, zoals het verzorgen van catering inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken en het ter beschikking stellen van het benodigde personeel.

Annulering: De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Dagen: Dit zijn kalenderdagen, dus inclusief zaterdagen en zondagen

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Cugine.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie van Opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

Prijzen

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als btw verhogingen, accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc., deze aan Opdrachtgever in rekening te kunnen brengen.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient 25% van de offerteprijs door Opdrachtnemer te zijn ontvangen binnen 8 dagen na ontvangst van de Opdracht. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal tot uitvoering van de Opdracht worden overgegaan. Verdere betalingen dienen 8 dagen na factuurdatum door Opdrachtnemer te zijn ontvangen, via het IBAN NL54 ABNA 0889 7919 37 t.n.v. Cugine.  Opdrachtnemer mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Opdrachtnemer verbonden zijn aan de inning van wat Opdrachtgever verschuldigd is, komen voor rekening van Opdrachtnemer. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Opdrachtnemer is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt Opdrachtgever tijdig, voor eigen rekening, zorg voor de verkrijging van de toestemming en brengt Opdrachtnemer daar tijdig (schriftelijk) van op de hoogte. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen is geen reden voor een Annulering.

Annulering

Indien de Opdrachtgever tot Annulering overgaat is zij als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het totaalbedrag van de Opdracht verschuldigd. Bij gedeeltelijk annulering geldt een evenredig deel van de Opdracht som als basis voor de schadevergoeding.

Op de Opdracht dag, of de 3 dagen (72 uur) voor de Opdracht: 100%
7 tot 3 dagen voor de Opdracht: 60%
14 tot 7 dagen voor de Opdracht: 35%
Bovenstaande percentages zijn exclusief de aan Opdrachtnemer onvermijdbare kosten van derden voor annulering van goederen/diensten geleverd door derden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst door Opdrachtnemer van de Annulering.

Beëindiging

Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald, per direct, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Opdrachtgever een of meer verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet na kan komen, of wanneer Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming

Opdrachtnemer is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de Opdracht van Opdrachtgever heeft te vorderen met reeds ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen.

Opdrachtnemer is pas tot (gedeeltelijke) terugbetaling verplicht, nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Opdrachtnemer niets meer van Opdrachtgever te vorderen of verrekenen heeft.

Te leveren goederen en diensten

De Opdracht is gebaseerd op de door Opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden waarvoor Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid kan dragen voor eventuele gevolgen daarvan, mochten deze opgaves niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Natuurlijk zal Opdrachtnemer al het nodige doen om de Opdracht tot een succes te maken.

Overmacht

In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de Opdracht, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Overmacht is in ieder geval van toepassing bij:

Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van de Opdracht.
Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
Onlusten
Stakingen
Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede nutsvoorzieningen
Brand of ongevallen.
Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele direct aan Opdrachtnemer toe te rekenen schade, waarbij een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de som van de Opdracht en nimmer voor eventuele gevolgschade.

Weigering cq. Beëindiging orders en/of opdrachten

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of anderszins van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de Opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de Opdracht mocht zijn begonnen. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht een Opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Opdrachtnemer te weigeren of de Opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen. Opdrachtnemer behoudt hierbij het recht op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht gemaakte kosten en is evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de Opdracht.

Overige

Op de door Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten en de uitvoering van de daaruit voortvloeiende Opdracht is het Nederlandse recht van toepassing.

Opdrachtnemer heeft haar hoofdzetel in Arnhem.

Vanaf het voorjaar van 2021 kun je onze heerlijke authentiek Napolitaanse Pizza Frittas proeven op streekmarkten, festivals of op je eigen feestje! Volg ons op Instagram, Facebook en Tik Tok en je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen!

Zin in een Napolitaans feestje?

Magn magn ca t' fa bene